รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ViewTheWorlds asked 2 ปี ago

ชื่อเรื่อง    :  รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะ  
                   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ผู้รายงาน :   นางสรัญญา  สมรูป
ปีที่ศึกษา  :  พ.ศ.  2561
บทคัดย่อ
            การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  กลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2561  จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง การเขียนคำที่ประสมกับสระ  จำนวน  6  ชุด  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและทดลองหาประสิทธิภาพ  จากนักเรียนรายบุคคล ทั้ง 3  กลุ่ม คือ กลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มขนาดกลาง และกลุ่มขนาดใหญ่ทดลองภาคสนาม  และประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย  3  ตัวเลือก จำนวน  20 ข้อ  มีค่าความยาก (p) เท่ากับ  0.38 – 0.76  ค่าอำนาจจำแนก (B)  เท่ากับ  0.46 – 0.78  และค่าความเชื่อมั่น (rcc)  เท่ากับ  0.78  แบบทดสอบประจำคู่มือแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ จำนวน 6  ฉบับ  ๆ ละ  10  ข้อ  มีค่าความยาก (p)  ทั้ง  6  ฉบับ เท่ากับ  0.28 – 0.84  ค่าอำนาจจำแนก (B)  ทั้ง  6  ฉบับ  เท่ากับ  0.40 – 0.86  และค่าความเชื่อมั่น (rcc)  ทั้ง  6  ฉบับ  เท่ากับ  0.68,  0.64,  0.62,  0.68,  0.74  และ  0.72 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง การเขียนคำที่ประสมกับสระ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบของลิเกิร์ต  จำนวน  10  ข้อ  ใช้การศึกษา เชิงทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียนหลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำการสอนโดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง    การเขียนคำที่ประสมกับสระ  เป็นเวลา  18  ชั่วโมง  และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางชุดเดิม  และสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล  โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ()  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่ไม่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้แบบ  Dependent
 
ผลการศึกษา  พบว่า

  1. คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  89.03/87.70  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน  โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสม

กับสระ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้  โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสม

กับสระ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
 
                  โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  โดยใช้คู่มือแบบฝึกทักษะ ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์  จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  จึงสมควรนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้ต่อไป

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]