รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
siriporn asked 2 ปี ago

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้
                   แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ชื่อผู้รายงาน      นางสาวศิริพร  ภารา
ปีที่พิมพ์           2562
บทคัดย่อ
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล                      วัดเจษฏาราม (เชยวิทยาทาน)  สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  37  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  6  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT จำนวน  20  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ     ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ  และวิเคราะห์ค่า t-test  (t – test for dependent  samples)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมมีประสิทธิภาพการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเท่ากับ 87.29/86.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  (2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.6577 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77  (3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]