รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสงฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสงฯ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสงฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ W1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสงฯ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินพฤติกรรม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test แบบ dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้าน คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม 2) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและ ประเมินผล พบว่า ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89,05/91.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กําหนดไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นคือ ผลการสอนโดยวิธีนี้ทําให้ผู้เรียนมี ความรู้และผลการเรียนสูงขึ้นจริง
4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]