รายงานผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู
pukkz asked 2 เดือน ago

บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน               บ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้านดังนี้ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา (ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู) นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,320คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 30 คน นักเรียนประถมศึกษาปี              ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 134 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 134 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 298 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling)   ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประเมินโดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านบริบท (Context Evaluation) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน                 1.1 ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านบริบท ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ โครงการบูรณาการเข้ากับ 6 กิจกรรมหลักประจำวันได้เหมาะสม รองลงมา ได้แก่ โครงการสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสม   ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน              1.2 ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ มีครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ รองลงมา ได้แก่ เนื้อหาและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ครูผู้สอนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                              และผ่านเกณฑ์การประเมิน                 1.3 ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านกระบวนการ ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมและเรียนรู้ร่วมกัน รองลงมา ได้แก่ นำผลการประเมินสู่การปรับปรุงโครงการ และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการมีความชัดเจน เป็นระบบ ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน                 1.4 ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิต ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนมีความพร้อมด้านการเคลื่อนไหวและการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 รองลงมา ได้แก่ ผู้เรียนสื่อสารความคิดต่าง ๆ                   ทางวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นถ้อยคำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้เรียน เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมโครงการได้เป็นอย่างดี ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน             ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิต ประเมินโดยนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ การพัฒนานักเรียน ด้านการเรียนรู้ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานตามโครงการ เป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์พระราชทานที่ได้รับ ทุกข้อ                 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน