วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน
                โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผู้ประเมิน     นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
ปีการศึกษา  2564
 
บทคัดย่อ
            รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ด้านสภาวะแวดล้อม  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น  3) ด้านกระบวนการ  และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ประชากรที่ให้ข้อมูลในการประเมิน  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ประจำปีการศึกษา 2564  รวมทั้งสิ้น 71 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถาม  จำนวน 2 ฉบับ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 และ0.979 ตามลำดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
            ผลการประเมิน  พบว่า
            ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านกระบวนการ   ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านผลผลิต  และด้านสภาวะแวดล้อม ตามลำดับ

  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านสภาวะแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม  รองลงมา คือ หลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียน และหลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  สถานศึกษามีการเตรียมการภายในเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ
  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ  รองลงมา คือ มีอาคารสถานที่ที่ใช้ใน การดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ  และมีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ มีจำนวนครูที่สามารถดำเนินงานโครงการได้อย่างเพียงพอ 
  2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านกระบวนการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการนิเทศ  ติดตาม  กำกับและตรวจสอบการดำเนินงาน  รองลงมา คือ มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน  และมีการกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
  3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านผลผลิต โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  คือ ผลการดำเนินงาน 4 กิจกรรม  ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการ และพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 

                4.1  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน 4 กิจกรรม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  คือ กิจกรรม                  อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย  กิจกรรมธนาคารการอ่านการเขียน  กิจกรรมสอนเสริม เพิ่มทักษะอ่านเขียน  และกิจกรรมรักการอ่านสื่อสารการเขียน
                4.2  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านการเขียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียง                       ลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน รองลงมา คือ  นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้  และนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ ประโยคและข้อความ                   ได้  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพหรือหัวข้อที่กำหนดตามจินตนาการได้   
                4.3  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน  ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับ                  จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ นักเรียนเขียนตัวบรรจงอ่านง่าย  สะอาดเรียบร้อย รองลงมา คือ  นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด/ตอบคำถามที่ครูกำหนด  และนักเรียนใช้การอ่าน   การเขียน                    เป็นกิจวัตรประจำวัน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ นักเรียนสามารถเข้าใจใบความรู้  ใบงานจากการอ่านได้
                4.4  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและบุคลากรทาง การศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน ต่อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน                  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ   รองลงมา คือ  ความพึงพอใจกิจกรรมสอนเสริม                    เพิ่มทักษะอ่านเขียน  และโครงการสามารถแก้ปัญหา  พัฒนาและส่งเสริมทักษะในด้านการอ่าน  การเขียนของนักเรียนได้  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ จำนวนของกิจกรรมมีความเหมาะสม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]