รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

บทคัดย่อ
 
          รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 5)เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครู จำนวน 143 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน     13 คน ผู้ปกครอง จำนวน 338 คน และนักเรียนจำนวน 338 คน  รวมทั้งหมด  832 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
   ผลการประเมินโครงการพบว่า
   ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า  ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้านผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยผลการประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างที่ดีและมีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการดำเนิน   โครงการฯ อย่างเพียงพอ ส่วนด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีการหาแนวทางร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านผลผลิต (Product) พบว่า นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน   ชุมชนและสังคม
             ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่าภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]