รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ
yongkawirod asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง :    รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม          จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียน
               วิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ
ผู้รายงาน : ยงควิโรจน์  เศษวงค์
ปีการศึกษา : 2563
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
           รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการใน 10 กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับวิทยากร  งบประมาณ  ระยะเวลา  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน  การสนับสนุนของฝ่ายบริหารผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิทินการปฏิบัติ  งานบทบาทหน้าที่  ขั้นตอน  จุดเด่น  จุดด้อย  การนิเทศติดตามและสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 4.1 เพื่อประเมินผลกระทบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ    4.3 เพื่อประเมินความยั่งยืน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ    4.4 เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   ระยะเวลาในการประเมินโครงการ  ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ และ 5 ระดับ  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน พบว่า

  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวม พบว่า   ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.23) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว  พบว่า  ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับนโยบายของโรงเรียน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5,σ= 0)  ส่วนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน   มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.24,  σ= 0.44)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

           2 ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ  พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.87,σ= 0.19)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการคณะกรรมการกิจกรรมมีความพร้อมทุกด้าน  สถานที่ดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสมวิทยากรมีความรู้และความสามารถเหมาะสม ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเพื่ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำกิจกรรม การสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5.0,σ= 0.0)  ส่วนงบประมาณดำเนินกิจกรรมในชุมชนเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.53,σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
           3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   แยกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมโรงเรียนน่าดู   ห้องเรียนน่าอยู่  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.15) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.,σ= 0.0) ส่วน การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.65,σ= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.92,σ= 0.17) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน  และ การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี  มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.0,σ= 0.0)  ส่วนความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม  การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของการร่วมมือกิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.88,σ= 0.13) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.71,  σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม คนดี  ศรี บ.ม.   ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.85,σ= 0.06) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 4.94,    σ= 0.24) ส่วนความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมคุณครูน่าเรียน  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.18)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม  การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมสอบธรรมะศึกษาประจำปี  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม  ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม ผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม  นำปัญญาโรงเรียนวิถีพุทธสำหรับนักเรียนและครู  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.84, σ= 0.06) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา และการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.76,σ= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า รักดีมีออม  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.81,σ= 0.07) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมครูพระมาโรงเรียน  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.09) และเมื่อปฏิบัติแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน  มีระดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.59,σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
               ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมธรรมะ 5 นาที ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12)  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.00,σ= 0.00) ส่วนการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
           4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผลความยั่งยืนการถ่ายทอดส่งต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.41,σ= 0.10)  เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว  พบว่า  ด้านผลกระทบ  (Impact Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ  (S = Sustainability Evaluation)  และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T= Transportability Evaluation) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.62,σ= 0.04 , μ= 4.58,σ= 0.22,  μ= 4.52,σ= 0.02)   ตามลำดับ  ส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิผล  (Effectiveness Evaluation)    มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (μ= 4.36,σ= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.62,σ= 0.04) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness     Evaluation)พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ= 4.36,σ= 0.09)  ความยั่งยืนในโครงการ (S=Sustainability   Evaluation)พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.52,σ= 0.02)  และการถ่ายทอดส่งต่อ  (T=Transportability   Evaluation)พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.52,σ= 0.02)
           5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน  ผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   แยกได้ดังนี้
               ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 4.71,σ= 0.10)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามแผนที่วางไว้ มีระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.94,σ= 0.24)  ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4,σ= 0.35) 
               ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 3.59,σ= 0.02)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจมีระดับของความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 3.75,σ= 0.44)  ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 3.43,σ= 0.5)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]