รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย
ผู้ประเมิน        นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี 
ปีการศึกษา      2563
 
บทคัดย่อ
 
          รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินโครงการ 4 ด้าน  ตามรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท การประเมิน        ด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ  และการประเมินด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 98 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 98 คน รวมทั้งหมดจำนวน 211 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
 
ผลการประเมินโครงการ พบว่า

 1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (μ= 4.33, s = 0.78) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 2 รายการ ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 8 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบาย  (m = 4.87, s = 0.51) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  (m= 4.73, s = 0.45) และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชน และการประสานงานสามารถทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (m= 4.40, s = 0.82) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (m= 3.80, s = 0.94)  มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด  (m = 4.72, s = 0.44) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด (m = 5.00, s = 0.00) รองลงมา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการดำเนินโครงการ และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม (m = 4.80, s = 0.41) และครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อการดำเนินโครงการ วัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น  (m = 4.73, s = 0.46) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างเป็นระบบ (m = 4.53, s = 0.52) มีระดับความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.78, s = 0.42) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณา เป็นรายการ  พบว่า ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 17 รายการ และระดับความคิดเห็นในระดับมาก 3 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การประสานงานและการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
  (m = 4.95, s = 0.21) รองลงมา คือ การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (m = 4.88, s = 0.32) และมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ (m = 4.87, s = 0.32) ส่วนรายการที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่างชัดเจน               (m = 4.43, s = 0.80) มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
 4. ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้
         4.1  ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.79, s= 0.42) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็น            ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ (m = 4.97, s= 0.20)  รองลงมา คือ  จัดให้มีบอร์ด ป้ายนิเทศ มุมหนังสือภายในห้องเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีประสิทธิภาพต่อ  การเรียนรู้ (m = 4.96 , s= 0.20) และห้องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการสืบค้นข้อมูลและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ (m = 4.88, s= 0.32) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภูมิใจจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (m = 4.61, s = 0.54)  มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
         4.2  ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.81, s= 0.39) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่น และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (m = 4.97, s= 0.16) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (m = 4.91 , s= 0.29) และมีการนำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียนเหมาะสมตามความต้องการของนักเรียน (m = 4.88 , s= 0.33) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน (m = 4.62, s = 0.54) มีระดับความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด
         4.3  ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.74, s = 0.45) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 13 รายการ และระดับความคิดเห็นในระดับมาก 2 รายการ โดยเรียง จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น (m= 4.97, s = 0.18) รองลงมา คือ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน (m = 4.87, s = 0.33) และนักเรียนศึกษา ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนมีความยินดี และเต็มใจต่อการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อน (m= 4.84, s = 0.39) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ นักเรียนให้ความสำคัญและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (m= 4.47, s = 0.65) มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
        4.4  ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.75, s = 0.44)  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์เป็นการเรียนที่สนุกมีความสุข และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใส่ใจเป็นอย่างดี และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (m= 4.96, s = 0.24) รองลงมา คือ ได้ค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักนักเรียน (m= 4.88, s = 0.32) และการนำวิทยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้ (m= 4.86, s = 0.37) ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ การที่ได้รวมกลุ่มตามความสมัครใจและได้ศึกษาในหัวข้อที่นักเรียนสนใจ ทำให้มีความ กระตือรือร้นมีความตั้งใจที่จะศึกษา และอยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด (m = 4.61, s = 0.53) มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]