วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย ใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ด้านผลผลิต) ที่เกิดกับผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้าน บวกครกน้อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จํานวน 306 คน โดยใช้สูตร ของยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ ศึกษาสร้าง แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนแรกแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่สองเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) และตอนที่ 3 เป็นคําถามแบบปลายเปิด จํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถาม ความคิดเห็นผลการดําเนินงานต่อการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ แบบสอบถามความ พึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่โดยใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ด้านผลผลิต) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยผ่านการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99, 0.96 ตามลําดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจร คุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โดยภาพรวม และรายด้านมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน บริหารจัดการ ด้านกายภาพ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านการเรียนการสอน และด้าน กิจกรรมพื้นฐานชีวิต ตามลําดับ
2. ผลศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยพบว่าด้านกายภาพการจัดอาคารสถานที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ สอยและจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สอดคล้องเหมาะสมกับการปลูกฝังคุณธรรม ข้อเสนอแนะ ควรมี การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการด้านกายภาพ จัดอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อผู้เรียน สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต พบว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมต่างๆยังไม่หลากหลาย ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนําไปใช้จริงในชีวิตประจําวันได้สร้างความตระหนัก และความสําคัญถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ด้านการเรียนการสอน พบว่า การจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการพุทธธรรมยังไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรประชุมวางแผนโดยนําเอา หลักการวิถีพุทธเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ มีการนํากิจกรรมวิถี พุทธมาจัดทําให้สอดคล้อง สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการนําเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการนําหลักธรรมมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และ แก้ปัญหา ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ พบว่า ปัญหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองยังไม่ ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ ควรสร้างบรรยากาศในโรงเรียน ให้มีความเป็นกันเอง ชุมชนและคณะครูเข้าร่วม จัดกิจกรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน ด้านบริหารจัดการ พบว่า กระบวนการดําเนินงาน บางด้านยังไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดทําแผนงานทุกด้านในการดําเนินงานให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างเข้าใจ และเพื่อการตรวจสอบติดตามของ ผู้บริหาร
3. ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ด้านผลผลิต (Output) ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมและรายด้านระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทกุ ดา้ น โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านจิต ด้านกาย ด้านศีล และด้านปัญญา ตามลําดับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]