วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 744 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์                               ปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์                  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์                        ปีการศึกษา 2564 จำนวน 360 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ ซึ่งศึกษาตามกระบวนการ PDCA คือ
การวางแผน (Plan) การดำเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขปัญหา (Act) และแบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งศึกษาผลลัพธ์/ความสำเร็จ จำนวน 3 ด้าน คือ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านนักเรียนและผู้ปกครอง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการบรรยายความเรียง สรุปผลได้ ดังนี้

  1. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านการวางแผน (Plan) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (= 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 สถานศึกษามีนโยบายความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ( = 4.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 9 สถานศึกษามีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (= 4.45) 
1.2 ด้านการดำเนินตามแผน (Do) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.60)                  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิต
(= 4.83) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองให้มีความปลอดภัยอย่างรอบด้าน (= 4.34)
1.3 ด้านการตรวจสอบ (Check) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41)                    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3  สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ( = 4.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 11 สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนด้านความปลอดภัย (= 4.13)
1.4 ด้านการแก้ไขปัญหา (Act) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.51)                 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 สถานศึกษามีการนำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
(= 4.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความปลอดภัย (= 4.35)
          สรุปได้ว่ารายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้
มีการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 51 รายการ

  1. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน โดยครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
    อยู่ในระดับมาก (= 4.49) หากพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                 ( = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีการประสานงานและทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ( = 4.61) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม (= 4.45)
2.2 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา (= 4.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย (= 4.39)
2.3 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.46) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 7 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม (= 4.58) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 6 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความปลอดภัยจากปัญหาทางสังคม (= 4.34)

  1. 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียน
    พานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
    มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
ด้านการวางแผน (Plan)
ควรปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น                  ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ควรจัดทำโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบวิธีการที่ทันสมัย เช่น แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 กับบริบทสถานศึกษา การอบรมผ่านระบบ Online   การจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคลากรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
ด้านการดำเนินตามแผน (Do)
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุที่เป็นปัจจุบันโดยการมอบหมายครูประจำชั้นเป็นผู้บันทึกสถิติในระดับชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอุบัติหรือการเจ็บป่วยของนักเรียนเป็นรายภาคเรียน มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดน้อยลง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ด้านการตรวจสอบ (Check)
ควรจัดให้มีแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้น และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการนิเทศ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในตนเองให้กับครูที่เพียงพอต่อความต้องการ

ด้านการแก้ไขปัญหา (Act)
                     ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online และหลากหลายช่องทางให้มากขึ้น ควรจัดให้มีเวทีการส่งผลงานในระดับสถานศึกษาสำหรับนักเรียน ครู บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน
3.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
                     ด้านการบริหารจัดการ
                     ควรมีการตรวจสอบอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จัดทำป้ายและแผนผัง
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน และรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
                     ด้านการจัดการเรียนการสอน
ควรมีการจัดกิจกรรมการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ควรมีการแสดงระบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายการบริหารงานวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยดำเนินการ กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ และหากยังใช้หลักสูตรเดิมในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครูจะต้องใช้เวลาสอนมากขึ้นเพื่อสอนให้ครบถ้วน
                     ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง
ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สินทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และควรมี                   การวางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความปลอดภัยจากปัญหาทางสังคม ได้แก่ แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสถานที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับขั้น
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]