รายงานผลการจัดประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการจัดประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
pair1298 asked 2 ปี ago

 
ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  สำหรับชั้นอนุบาลปีที่  3  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้วิจัย                   นางสาวเรือนแก้ว  วรแสน 
โรงเรียน               โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
ปีการศึกษา          2561
 
บทคัดย่อ
 
     การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  ตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาลปีที่  3  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  3) ศึกษาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ชั้นอนุบาลปีที่  3  และ 4)  เปรียบเทียบความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  และหาค่าดัชนีประสิทธิผลหลังจัดประสบการณ์  การวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย  คือ  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  20  คน  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ใช้วิธีการทดลองโดยการประเมินพัฒนา  การทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนจัดประสบการณ์  จัดประสบการณ์เป็นหน่วยการเรียนรู้  จำนวน  50  แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งแผนการจัดประสบการณ์มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ ( x-bar=  4.89,  S.D. = 0.15)  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  จำนวน  10  ชุด มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ ( x-bar=  4.82,  S.D. = 0.31)  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  แบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  จำนวน  20  ข้อ  ค่าความยากง่าย  (p)  ระหว่าง  0.40 – 0.76     ค่าอำนาจจำแนก  (B)  ระหว่าง  0.46 – 0.82  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ()  เท่ากับ  0.89  และแบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ประจำหน่วยการเรียนรู้  จำนวน  10  หน่วย ๆ  ละ 5  ข้อ  ค่าความยากง่าย  (p)  ระหว่าง  0.43 – 0.80  ค่าอำนาจจำแนก  (B)  ระหว่าง  0.48 – 0.84  และค่าความเชื่อมั่น ()  ทั้ง  10  ฉบับ  เท่ากับ  0.64,  0.72,  0.78,  0.66,  0.64,  0.68,  0.64,  0.72,  0.62  และ 0.62  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลการพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังจัดประสบการณ์โดยใช้สถิติ  t-test  แบบ  Dependent
ผลการวิจัย  พบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเท่ากับ  96.56/96.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
  2. ชั้นอนุบาลปีที่  3  หลังจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.58   และหลังจัดประสบการณ์ทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลการประเมินพฤติกรรม  การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ชั้นอนุบาลปีที่  3  หลังจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  มีความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 96.56   และหลังจัดประสบการณ์ทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด 
  1. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่  3จากการจัดประสบการณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านความสามารถ

ในการนับจำนวน  ด้านความสามารถในการรู้ค่าจำนวน  ด้านความสามารถในการเรียงลำดับจำนวน และด้านความสามารถในการเปรียบเทียบจำนวน  พบว่า  หลังจัดประสบการณ์มีความพร้อมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ในทุกด้าน   และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ด้านความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.9273   คิดเป็น
ร้อยละ  92.73 
     โดยสรุป  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม  ครูที่จัดประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  ได้นำไปใช้   จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาให้กับเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]