รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ
เรื่อง  รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบจำนวนนับ
        ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          ประถมศึกษาปัตตานี เขต  1
ผู้รายงาน  นางไซนับ  เจะแม็ง

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ (1)ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.91/80.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 20 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( = 8.14) คิดเป็นร้อยละ 40.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( = 1.51) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  มีค่าเฉลี่ย ( =16.31) คิดเป็นร้อยละ 81.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =1.29) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

 
 
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]