วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

รายงานการพัฒนาและใช้แนวทางการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูด้านการคิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

เว็บบอร์ดรายงานการพัฒนาและใช้แนวทางการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูด้านการคิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

ชื่อเรื่องวิจัย รายงานการพัฒนาและใช้แนวทางการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูด้านการคิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ผู้วิจัย         นายวินัย  เจริญรัมย์ โรงเรียน      บ้านสาหร่ายวิทยา สังกัด         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ———————————————————————————————————————————————– บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 2) พัฒนาครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยาในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ เครื่องมือวิจัย คือ การอบรมปฏิบัติการ  แนวทางการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูด้านการคิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา และการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมและแบบประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา จำนวน 200 คน สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของครูแต่ละคนยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรมจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะช่วยแนะนำในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยต้องการให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ มีการสนับสนุนด้านเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ และครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ การให้ความรู้ และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องจนทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ ผลการพัฒนาครูด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ผู้ว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งสะท้อนผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่กลุ่มผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : การพัฒนาครู การคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]