รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ 1 ครู 1 อาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ 1 ครู 1 อาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

บทคัดย่อ
               การศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ 1 ครู 1 อาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และ 2) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู/บุคลากร ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
               ผลการวิจัย พบว่า

  1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน พบว่า พบว่า ด้านการจัดการความพร้อม ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
  2. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่มี 3 รายการที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี

               ทั้งนี้ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ 1 ครู 1 อาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันที่ต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ 1 ครู 1 อาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แตกต่างกัน ในด้านการจัดการความพร้อม และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ, การบริหารจัดการ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]