วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4
ผู้รายงาน      ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
หน่วยงาน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ปีที่ศึกษา       2564
บทคัดย่อ
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อพัฒนาชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ก่อนและหลังการใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ที่มีต่อชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 60 คน และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน 60 คน รวมทั้งหมด 120 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพของชุดนิเทศ และใช้สถิติการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการประเมิน  พบว่า

  1. การใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีค่าประสิทธิภาพ   เท่ากับ 83.88/80.17 ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด (80/80)
  2. 2. ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีค่าประสิทธิภาพ  เท่ากับ 85.33/83.78  ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด (80/80)
  3. 3. ผลการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 60 คน หลังการใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สูงกว่าก่อนการใช้ชุดย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
  4. 4. ผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 60 คน หลังการใช้ชุดนิเทศ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สูงกว่าก่อนการใช้ชุดนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
  5. 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 60 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดนิเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 56, S.D. = 0.25)
  6. 6. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 60 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดนิเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 48, S.D. = 0.25)
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]