วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ชื่อรายงาน   :   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                        หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                        โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ผู้รายงาน     :   นางพรรณปภรณ์  เกษวิริยะกิจ
ที่ทำงาน     :  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา  :   2564
 
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)   กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน   เครื่องมือที่ใช้ศึกษามีดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้งานชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  จำนวน 18 แผน   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 30 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  แบบแผนการวิจัยใช้แบบ One  Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t– test for dependent
 
            ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้          งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.04/91.00 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตรน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.51
รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 2]
error: Content is protected !!