วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดป่าสัก

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดป่าสัก
สุรชัย asked 4 เดือน ago

บทคัดย่อ
 
รายงานการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนวัดป่าสักครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าสัก เริ่มดำเนินการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2563 โดยครูในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 28 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์และแบบวิเคราะห์ เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สร้างข้อสรุปแล้วนำเสนอคำอธิบายเชิงพรรณนาเป็นความเรียง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. แนวคิดในการรวมตัวเป็นเครือข่าย คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การรวมกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และระบบความสัมพันธ์ที่เป็นเครือญาติทางอาชีพ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย คือ การนำแนวคิดและนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ไปปฏิบัติ ด้วยสภาพความขาดแคลนปัจจัยการจัดการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กและความต้องการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมของเครือข่ายที่ดำเนินการ ได้แก่ การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการระดมทรัพยากร กิจกรรมการช่วยเหลือการบริหารงานด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่ประสบปัญหา โดยบทบาทของเครือข่าย ได้แก่  บทบาทการเป็นผู้ประสานงาน บทบาทของผู้เสนอแนะ แก้ไขปัญหาและบทบาทของผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล
  2. ผลการใช้เครือข่ายพบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นว่า เป็นการประหยัดทรัพยากร มีความรวดเร็ว สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ผู้นำเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความเห็นว่าทำให้เกิดการมีส่วนร่วม การประสานงานที่ดีขึ้น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านงบประมาณ งานวิชาการ บุคลากรและอื่น ๆ เกิดความร่วมมือ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วัฒนธรรมการทำงาน ลดขั้นตอนของระบบการทำงาน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]