วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564
โยธิน ปงสนิทย์ asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง              รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 ชื่อผู้ประเมิน        โยธิน ปงสนิทย์ ปีที่รายงาน          ปีการศึกษา 2564 บทสรุปผู้บริหาร   รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู 3) ความพึงพอใจของผู้ของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 4) ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 5) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาจากประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงผาวิทยา จำนวน 13 คน คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเวียงผาวิทยา จำนวน 15 คน รวมประชากร 55 คน และกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนเวียงผาวิทยา จำนวน 201 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเวียงผาวิทยา จำนวน 199 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 9 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .891 – .948 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง และแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายใน มีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายในมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านวางแผนออกแบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ด้านเรียนรู้ลงมือทำ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านนำสะท้อนผล อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพผู้เรียนในมิติต่างๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่รายการผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องเรียนรู้และรับทราบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices) ของครูสู่สาธารณะชน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา ตามความคิดเห็นคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำสุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด 4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการสมรรถนะและศักยภาพความพร้อมของโครงสร้างทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือรายการการประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบทีม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น 4.5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย GPA ร้อยละ 2.40 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.5.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริงโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ ดี – ดีมากร้อยละ 75.18 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเวียงผาวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 100 ผลการประเมินด้านบริบท ค่าน้ำหนัก 15 ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์ ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ค่าน้ำหนัก 15 ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ ผลการประเมินด้านกระบวนการค่าน้ำหนัก 20 ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ ผลการประเมินด้านผลผลิต ค่าน้ำหนัก 50 ได้คะแนนเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ ประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]