วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)             ปีการศึกษา 2564  มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 150 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม เพื่อทราบเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ การสนองต่อปัญหา ความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น เพื่อทราบระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับความพร้อมและความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ เพื่อทราบระดับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน และฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 00.90, 0.91, 0.95, 0.93 และ 0.93ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)             ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564  มีดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]