วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน กิจกรรม การดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน กิจกรรม การดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564
จักรรินทร์ asked 3 เดือน ago

           รายงานการประเมินโครงการสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน กิจกรรม การดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดขึ้นตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน ตามแนวคิดการประเมินโครงการแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู และบุคลากร จำนวน 108 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 332 คน ทำการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของยามาเน่ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการประเมินพบว่า
        ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.89-4.21 โดยด้านบริบท พบว่า โครงการสุขภาวะที่ดีและสุนทรีภาพของผู้เรียน การดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคให้พร้อมใช้ ด้านกระบวนการ โรงเรียนได้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง และด้านผลผลิต นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รู้และเข้าใจวิธีการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด 19 ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดช่วงของการระบาดของโรค

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 4]