วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
eaknapa asked 5 เดือน ago

บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนาเข้าที่ใช้ในการดาเนินการโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุล
วิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3) เพื่อประเมิน
ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ4) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตก่อนและ
หลังการดาเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียน
วิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ โดยประยุกต์ใช้แบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้
ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 298 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง ใช้ประชากรเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคานวณ โดยใช้สูตรคานวณหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( X-bar )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที t
(Dependent Samples t – test)
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.69,S.D.= 0.49) และเมื่อ
วิเคราะห์แยกตามรายด้านตามกลุ่มผู้สอบถามความคิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านกระบวนการ ( X-bar = 4.73,S.D.= 0.48) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม ( X-bar = 4.71,
S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ( X-bar = 4.68,S.D.= 0.51) และรองลงมา คือ ด้านผลผลิต
( X-bar = 4.67,S.D.= 0.49)
2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อด้านสภาพแวดล้อม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
วังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.71,S.D.= 0.49) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.73,S.D.= 0.59) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ( X-bar =4.72 ,S.D.= 0.49) รองลงมา คือ นักเรียน ( X-bar = 4.71,S.D.= 0.45) และรองลงมา คือ
ผู้ปกครองนักเรียน ( X-bar = 4.70,S.D.= 0.45)
3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อด้านปัจจัยนาเข้า
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
วังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X -bar = 4.68,S.D.= 0.51) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.73,S.D.= 0.59) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ( X-bar =4.68 ,S.D.= 0.52) รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน ( X-bar = 4.66,S.D.= 0.47) และ
รองลงมา คือ นักเรียน ( X-bar = 4.65,S.D.= 0.48)
4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อด้านกระบวนการ
เข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
วังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.73,S.D.= 0.48) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.79,S.D.= 0.52) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
( X-bar =4.78 ,S.D.= 0.52) รองลงมา คือ นักเรียน ( X-bar = 4.71,S.D.= 0.43) และรองลงมา คือ
ผู้ปกครองนักเรียน ( X-bar = 4.65,S.D.= 0.47)
5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านผลผลิต พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็น

โดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อด้านผลผลิตก่อนและหลังการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เมื่อพิจารณา พบว่า ก่อนการดาเนินงานตามโครงการ
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X-bar = 2.04) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามรายการที่ประเมิน พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อยทุกข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X-bar = 1.95) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X-bar = 2.06) ผู้ปกครองนักเรียน ( X-bar = 2.08) และนักเรียน ( X-bar = 2.10)
และเมื่อพิจารณา พบว่า หลังการดาเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar =4.67)
และเมื่อวิเคราะห์แยกตามรายการที่ประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ย
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X-bar = 4.71) นักเรียน ( X-bar = 4.69) ผู้ปกครองนักเรียน
( X-bar = 4.68) และครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X-bar = 4.63) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ พบว่า ผลผลิตหลังดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยรวม สูงกว่าก่อนดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]