วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน    :    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน     :     นางสุดธิดา  ศักดิ์สุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม
ปีที่รายงาน   :    ปีการศึกษา 2564
บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชน  แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวิเชียรชม 3) ความพึงพอใจ    ของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำแนกเป็น 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  4.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4.3) ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 4.4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน จำนวน 86 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 405 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 405 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ     รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ ประกอบด้วย ลักษณะที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทหรือสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชน         แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวิเชียรชม ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .83 – .95 ลักษณะที่ 2 เป็นแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 7 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2564  ฉบับที่ 8 แบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 9 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และฉบับที่ 10 แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)      โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.56,     S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์ การประเมิน  พบว่า

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม                     ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็น ( = 4.62, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์    การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์ การประเมิน พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)     โรงเรียนวิเชียรชม  ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์       การประเมิน พบว่า โดยรวมครูมีความคิดเห็น (= 4.88 , S.D. = 0.30) อยู่ในระดับมากที่สุด        ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
  2. 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1   ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564                  ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า
ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน            โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์             การประเมิน พบว่า โดยรวม ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.76 , S.D. = 0.35)            ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกรายประเด็นตัวชี้วัด
4.2   ระดับความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564  ตามประเด็นตัวชี้วัด  และเกณฑ์การประเมิน พบว่า
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ประเด็นตัวชี้วัด  และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย (= 4.67 , S.D. = 0.41)        อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม               ผู้ประเมิน  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.70 ,S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.66 , S.D. = 0.44)   อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
4.3   ระดับความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564  ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า
         ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)              โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน  พบว่า     โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.61 , S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
                       4.4     ผลการวิเคราะห์การพัฒนาผู้เรียน จำแนกเป็น
4.4.1   ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4.2   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิเชียรชม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.76ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สงขลา เขต 1) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.63 และระดับชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ40.19 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิเชียรชมมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
4.4.3   ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม   ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะสำคัญ พบว่า สมรรถนะความสามารถ  ในการสื่อสาร  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ สูงสุด ร้อยละ 87.05 รองลงมาได้แก่ สมรรถนะความสามารถ            ในการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 86.95 ส่วนสมรรถนะความสามารถในการคิด มีค่าเฉลี่ย  ร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 81.59
4.4.4   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการ               อยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์        พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 97.12 รองลงมาได้แก่  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.38 ส่วนคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ร้อยละ 93.2
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

  1. กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยจับคู่ PLC และนำเสนอผลงาน ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความยั่งยืน
  2. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่ผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้กว้างยิ่งขึ้น
  3. โรงเรียนควรกำหนดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เชิงบวกกรณีที่ครูสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยตรวจสอบจากพัฒนาการครอบคลุม 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  3) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และ       4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
  2. ควรวิจัยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโรงเรียน และองค์กร เครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่ม หรือหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]