วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเรียน โดยใช้ " Wisdom Model" โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเรียน โดยใช้ " Wisdom Model" โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
                     สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้  “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม  ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน       นางสาวนันทาทิพย์  เพชรสุวรรณ
                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2564
 
บทสรุป
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้  “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม  ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยนําเข้า  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น 1) คุณภาพของการพัฒนาศักยภาพครู 2 ) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 3) คุณภาพผู้เรียน 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดําเนินงานโครงการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 86 คน นักเรียน จำนวน 405 คน ผู้ปกครอง จำนวน 405 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ แบบสอบถามทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง .892 – .997 และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 
สรุปผลการประเมิน
   ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้  “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม  ปีการศึกษา 2564 สรุปผลได้ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสองกลุ่ม โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.52, S.D. = 0.35) รองลงมา กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 0.41)
  2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมด้านบุคลากร ด้านความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ ด้านความเหมาะสมการบริหารจัดการ และด้านผู้สนับสนุนโครงการ โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.41 ) ทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม                    ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง โดยประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างการรับรู้ที่ดี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ด้าน วิธีการที่หลากหลาย  ด้านการเสริมแรงเชิงบวก  ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามที่ดี  และด้านการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมพบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.40) รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.45)  ส่วนความคิดเห็นของ ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  (= 4.28 , S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมากเช่นกัน
  4.    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 จำแนกเป็น

                   4.1 คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม  ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                        เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.54, S.D. = 0.44)  รองลงมา คือกลุ่มครู ( = 4.31, S.D. = 0.37) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่ม ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.21 , S.D. = 0.54)  อยู่ในระดับมากเช่นกัน
                  4.2  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยภาพรวมพบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน
                      เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.54, S.D. = 0.44)  รองลงมา คือกลุ่มผู้ปกครอง ( = 4.25, S.D. = 0.51)  อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่ม นักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 4.14 , S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมากเช่นกัน
                  4.3  คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวิเชียรชม จำแนกเป็น
                         4.3.1  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 87.83 เมื่อพิจารณาจำแนกตามระดับชั้นพบว่า            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย สูงสุด เท่ากับ 95.21 รองลงมาได้แก่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 93.44 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 79.55
                        4.3.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 โดยรวมโรงเรียนวิเชียรชม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.76 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สงขลา เขต 1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.63 และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 40.19 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมโรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (สพป. สงขลาเขต 1) และระดับประเทศ
                    แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนที่กำหนด ของโรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน
             4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม  ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองโดยภาพรวมพบว่า ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                   เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสี่กลุ่ม โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54, S.D.  = 0.40) รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (= 4.53 , S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.20 , S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมาก
                   สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน  พบว่า
                   ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
                   ด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการ ค่าน้ำหนัก 15 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งโดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด
                   ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ค่าน้ำหนัก 20 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
                   ด้านผลผลิตโครงการ ค่าน้ำหนัก 50 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
   สรุปรวมทั้ง 4 ด้าน ของโครงการ ค่าน้ำหนัก 100 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
ข้อเสนอแนะ

  1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรประสานงานขอการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น
                     1.2  ควรกำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินและขั้นตอนที่กำหนด
                        1.3 โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม อย่างต่อเนื่อง
                       1.4  ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป

                       2.1  ควรศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “WISDOM  MODEL” โรงเรียนวิเชียรชม ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2  ควรนำรูปแบบหรือวิธีการประเมินอื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมินโดยใช้ซิป โมเดล (CIPP Model) มาประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้   สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “WISDOM  MODEL”โรงเรียนวิเชียรชม เพื่อการยืนยันผล
2.3  ควรประเมินผลกระทบของโครงการในระยะยาว เช่น ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “WISDOM  MODEL”โรงเรียนวิเชียรชม
2.4  ควรศึกษาผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “WISDOM  MODEL”โรงเรียนวิเชียรชม  ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]