วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง              รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา                            การจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้                            สู่ศตวรรษที่  21         ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางชุติมณฑน์  โชครวย                         โรงเรียนวัดไผ่แก้ว (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)                    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 ปีพิมพ์               2563   บทคัดย่อสีเขียว                  การศึกษาครั้งนี้การประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา                การจัดการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21                       โดยใช้การประเมิน เป็นกลไกในการพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  ประเมินความเหมาะสม                  ของบริบทและความพร้อมปัจจัยในการดำเนินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว                      เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21                              2. ประเมินพัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคม                   แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  3.  ประเมินผลสรุปของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว                     เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้                   สู่ศตวรรษที่ 21  4.  ติดตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  5.  ศึกษาผลสำเร็จ                ของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ปีการศึกษา  2562    นักเรียน            ชั้นประถมศึกษา ปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  105  คน  ปีการศึกษา  2563  นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียน  98  คน ของโรงเรียนวัดไผ่แก้ว                           (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  ได้แก่  โครงการ  แบบประเมินความพึงพอใจ  10  ข้อ                              ผลจากการศึกษาพบว่า                การประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้                   สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21                                                                                                                 ผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทและความพร้อมปัจจัยในการดำเนิน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว   เพื่อพัฒนาการจัดกการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของผู้เรียนในสังคมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21   พบว่า 1.1  ความเหมาสมของบริบท    อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49 ความพร้อมปัจจัยในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 33  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.56) ผลการประเมินพัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมของ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21   พบว่า                     2.1  กระบวนการจัดบริหารจัดการมีพัฒนการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย  =  3.75  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.47) การดำเนินกิจกรรมของโครงการ  ได้แก่ 1.การพัฒนาบริหารหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพ มีพัฒนาการที่สูงขึ้น และมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) กระบวนการนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน มีพัฒนาการ ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =3.71  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) การสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46)   บูรณาการแหล่งการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน  มีพัฒนาการที่สูงขึ้น  และมีคุภาพอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย= 3.86  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.38) แหล่งการเรียนรู้สารสนเทศ  มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ                         อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) เปิดบ้านพ่อแม่ผู้ปกครอง มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) คู่บัดดี้ชั้นเรียน มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.80 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42) กิจกรรมครูอาสา มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =   0.45) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีพัฒนาการที่สูงขึ้น และมีคุณภาพในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.86 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38) เปิดบ้านวิชาการวัดไผ่แก้ว มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก   (ค่าเฉลี่ย = 3.75  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ผลประเมินผลสรุปของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21  ซึ่งขอรายงานผลสรุปใน 2 ด้านคือ ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย =  66 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.52) คุณลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =  57  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.57) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 27 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.69) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย  =60  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.56) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดี  (ค่าเฉลี่ย =  62   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.57) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย   =  61  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.53) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย  =  60  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.53) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย  =  59  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.55) ผลการประเมินติดตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21  ซึ่งประเมิน  2  ครั้ง  ดังนี้                     4.1  การติดตามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =  75    ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.45) คุณลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =  51 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.58)  สำหรับในแต่ละชั้นเรียนมีผลดังนี้         –  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย  =   3.07  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.76)         – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย  =  3.57  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.60)         – ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย   =  3.52  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.59)         – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย  =  3.64   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.56)          – ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย   =  3.62  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.52)          –  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย   =  3.67  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.48) การติดตามในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน อยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย  =  3.87  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.37) 4.2.2 คุณลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย  =  3.64     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.54)  สำหรับในแต่ละชั้นเรียนมีผลดังนี้      – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย  =  3.50  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.58)      – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับ  ดีมาก (ค่าเฉลี่ย  =  3.62  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.52)       – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับ  ดีมาก (ค่าเฉลี่ย  =  3.71  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.76)       – ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย  =  3.64  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.54)       – ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย  =  3.71  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.41)       – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อยู่ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย  =  3.74  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.44) ผลการศึกษาผลสำเร็จของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.1.1ความพึงพอใจของผู้เรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  =  4.66 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.44)                              1.1.2ความพึงพอใจของครูผู้สอน  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  =  4.55 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.53)                              1.1.3ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย  =  4.58 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.53)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]