วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ในครั้งนี้ มุ่งประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้หลักการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 คน นักเรียน 18 คน และผู้ปกครองนักเรียน 35 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) จำนวน 1 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33 – 0.84  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น           ผู้ประเมินสามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้

  1. ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน นาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม  อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
  2. ความเหมาะสมด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
  3. ความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน นาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม  อยู่ในระดับ มาก  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29
  4. ความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน นาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม  อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34

                จากผลการประเมินในแต่ละด้าน ทำให้สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า       การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเหมาะสมระดับมาก และโครงการนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน โรงเรียนควรจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]