วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชน มิตรภาพที่ 76

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชน มิตรภาพที่ 76

 
 
 ชื่อเรื่อง                     รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชน
มิตรภาพที่ 76
ผู้รายงาน                   ว่าที่ร้อยโท ไชยากฤษฎ์ กำลังดี
ปีที่ทำการศึกษา           2563
 
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้การประเมินรูปแบบ ซิป (CIPP Evaluation Model) การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จำนวน 12 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวมการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 วิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีโดยยึดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ในภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก ตามความคิดเห็นของทั้งครูและนักเรียน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อจำแนกตามแต่ละด้านของโครงการคือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ปรากฏว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก ตามความคิดเห็นทั้งของครูและนักเรียน

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
error: Content is protected !!