รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านบริบท(Context) ด้านปัจจัย(Input)   ด้านกระบวนการ(Process)  และด้านผลผลิต(Product)  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  CIPP Model  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 76 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร จำนวน 1 คน  ครูและบุคลากร จำนวน  8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 16 คน และผู้ปกครอง จำนวน 44 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน  5 ชุด  โดยเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น ผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ และหาคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
          ผลการประเมิน พบว่า

  1. ผลการประเมินด้านบริบท(Context) โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัย(Input) โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process) โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง   โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต(Productโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นประเด็น ได้ผลการดำเนินการดังนี้

                   4.1 การประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
                   4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง   โดยรวมอยู่ในระดับมาก           

  1. ผลการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]