รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เว็บบอร์ดรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ผู้รายงาน นายจีรพงศ์ พิฤกษ์
ปีการศึกษา 2563
          การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการจำเป็น บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน สภาพของชุมชน ศักยภาพ ทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน เวลา สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ความเหมาะสมความรู้บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการที่กำหนดไว้ 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การปฏิบัติงาน จุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของกระบวนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ 4) ประเมินผลผลิต (Product evaluation) ผลที่เกิดแก่นักเรียนในด้านความสนใจ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนเกิดเป็นพฤติกรรมการมีมีนิสัยรักการอ่าน สามารถนำความรู้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นผลที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมตามโครงการและ5) ประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 ประชากรได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหมด 209 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า
          1. ด้านบริบทโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar = 4.52, SD = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.42, SD = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          3. ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.59, SD = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          4. ด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.54, SD = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          5. การประเมินด้านผลกระทบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในภาพรวม มีความพึงพอใจผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (x-bar =4.46, SD = 0.56) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]