รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
Sarawut Atthawiwat asked 3 เดือน ago

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์
ปีการศึกษา      2562
บทคัดย่อ
          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 25 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน และผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน    60 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน ระยะเวลาในการประเมินคือ ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า 2) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการด้านกระบวนการ              3) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการด้านผลผลิต และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจใน      การดำเนินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการประเมินปรากฏดังนี้

  1. ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านบริบท    ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ โดยผลการประเมินด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพทุกกิจกรรม รองลงมาคือ กิจกรรมมีความเหมาะสมสามารถส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบอย่างต่อเนื่อง

 
คำสำคัญ : รายงานการประเมินโครงการ, ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]