รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย ๑.ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context) ๒.ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ๓.กระบวนการดำเนินงาน (Process) และ ๔.ผลผลิต (Product) ของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย
                  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน  9 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน       9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10๕ คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 10๕ คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 28 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 28 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
                    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรง         เชิงโครงสร้าง และเนื้อหา สำนวนภาษาที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้วยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน  
             ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา 256๓ โดยการประเมินของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

  1. สภาพแวดล้อมของโครงการ

              ผลการประเมินความเหมาะสมสภาพแวดล้อมของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม           และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 4 เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสถานศึกษา ข้อ 6 การจัดโครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู และนักเรียน ข้อ 7 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อ 8 โครงการมีความสำคัญในการสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และข้อ 10 จัดบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการดำเนินโครงการ ( =5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ          (=4.88, S.D. = 0.32) และข้อที่น้อยที่สุด คือ ข้อ 3 การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (=3.43, S.D. = 0.48)
 

  1. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ

               ผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.50, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ข้อ 3 ความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินโครงการ และข้อ 6 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (= 4.76, S.D. = 0.42) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ข้อ 4 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ และข้อ 5                 ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ (= 4.25, S.D. = 0.44)
 

  1. กระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ

              ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการดำเนินงานจากตารางที่ 8 แสดงว่า  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.56, S.D. = 0.50) โดยการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา (A) มีความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด (= 4.74, S.D. = 0.44) และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านผลการประเมินได้ดังนี้
 
 
             3.1 ขั้นการวางแผนดำเนินงาน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก               (= 4.48, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และข้อ 6 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน               การดำเนินงานโครงการ (= 4.74, S.D. = 0.44) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 กำหนดกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานศึกษา และข้อ 5 การจัดทำแผนประเมินผลโครงการควบคู่กับการวางแผนกำหนดกิจกรรมโครงการ (= 4.48, S.D. = 0.50) ข้อที่น้อยที่สุดคือ ข้อ 2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และข้อ 3 การจัดระบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา (= 4.23, S.D. = 0.84)
           3.2 ขั้นดำเนินงานตามแผน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด          (= 4.54, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 7 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเข้าใจโครงการอย่างชัดเจน ข้อ 8 ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุก ๆ ฝ่ายให้เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และข้อ 13 ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ (= 4.74, S.D. = 0.44) รองลงมาได้แก่ ข้อ 10 จัดกิจกรรมโครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด ข้อ 11 จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผล              ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด ข้อ 12 มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง     เป็นปัจจุบัน และข้อ 14 การประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ                        (=4.48, S.D. = 0.50) ข้อที่น้อยที่สุดคือ ข้อ 9 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว้อย่างชัดเจน                   (=4.23, S.D. = 0.84)
            3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.65, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 16  มีการประเมินโครงการระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดโครงการ และข้อ 17 บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการ (= 4.74, S.D. = 0.44) ข้อที่น้อยที่สุด คือ ข้อ 15  มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (= 4.48, S.D. = 0.50)
           3.4 ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.74, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 18  มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และข้อ 19 มีการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง (= 4.74, S.D. = 0.44)
 

  1. ผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

    ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ในด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ
 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

  1. โรงเรียนบ้านท่าข่อย ควรดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและผู้ปกครอง
  2. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ควรกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  มีการประชาสัมพันธ์   การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและมีการเตรียมการในระยะยาว
  3. ในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  4. โรงเรียนบ้านท่าข่อย ควรมีการจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และใช้กระบวนการนิเทศ ที่หลากหลาย
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]