วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
นางณัชชา ทาทอง asked 6 เดือน ago

ชื่อเรื่อง     :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
                 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
ผู้ประเมิน   :  นางณัชชา  ทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน         
หน่วยงาน   :  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ปีที่รายงาน :  พ.ศ. 2563
 
บทคัดย่อ
 
              รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา        โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน     บ้านตะกรุดหิน ระดับประถมศึกษา อำเภอบึงสามพันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Cipp Model) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านปัจจัย (Input valuation) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหาร 1 คน  ครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 8 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน  จำนวน 32 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน  จำนวน 32 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เป็นแบบประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน  4  ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
สรุปผลการประเมินโครงการ
              ด้านบริบทโครงการ (Context) การประเมินความเหมาะสมของบริบทโครงการ       โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
             ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น (Input) การประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
             ด้านกระบวนการ การประเมินกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
             ด้านผลผลิต การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]