วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนเทพ ศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และเพื่อทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam ดำเนินการวิจัยในปีการศึกษา 2565 ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่ รองผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบริบทของโครงการ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการของโครงการ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ และ 5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองโลก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จำแนกตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model พบว่า 1.1) ด้านบริบท (Context) มีผลการประเมินประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.66, S.D.= 0.72) 1.2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.67, S.D.= 0.65) 1.3) ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.66, S.D.= 0.65) และ 1.4) ด้านผลผลิต (Product) แบ่งออกเป็น 1.4.1) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.64, S.D.= 0.66) และ 1.4.2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม (𝑥̅= 2.74, S.D.= 0.57)
2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พบว่า 2.1) ด้านบริบท ควรการพัฒนากิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร บุคคล และชุมชน ด้าน2.2) ปัจจัยนำเข้า ควรจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรให้เพียงพอ 2.3) ด้านกระบวนการ ควรนำผลการประเมินโครงการมาใช้ประโยชน์ และนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างระบบและต่อเนื่อง และ 2.4)ด้านผลผลิต ควรสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้น และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควรคำนึงถึงพฤติกรรม ความรู้พื้นฐาน ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก
คำสำคัญ : ประเมินโครงการ, คุณธรรม จริยธรรม, ความเป็นพลเมืองโลก, CIPP Model

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]