รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เว็บบอร์ดรายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทำการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ           ซิปป์โมเดล (CIPP model) ของสตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชากรที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 8 คน นักเรียนจำนวน 102 คน ผู้ปกครอง จำนวน 102 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้แทนครู) รวมทั้งสิ้น 219 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ผลการประเมินพบว่า           การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1           โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านบริบท พบว่า มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.08, s.d=0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.02, s.d=0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.98, s.d=0.60) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการประเมินด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.12, s.d=0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทำการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ           ซิปป์โมเดล (CIPP model) ของสตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชากรที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 8 คน นักเรียนจำนวน 102 คน ผู้ปกครอง จำนวน 102 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้แทนครู) รวมทั้งสิ้น 219 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ผลการประเมินพบว่า           การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1           โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านบริบท พบว่า มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.08, s.d=0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.02, s.d=0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.98, s.d=0.60) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการประเมินด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.12, s.d=0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]