วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ผู้รายงาน        นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
ปีการศึกษา      2564
 บทคัดย่อ
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้วยรูปแบบ    การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 673 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร และครู จำนวน 66 คน                   2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 3) นักเรียน 297 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
     ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พบว่า

  1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
  2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
  3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
  4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]