วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
Krittipong Dumkaew asked 5 เดือน ago

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน      
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
2) การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ  4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ  5) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการ คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น
5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (GPA)  5.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  5.3) สมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 5.4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 461 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 461 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 12 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.86-0.95 และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  ตามสภาพจริง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
           ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

 1. ผลการประเมินข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.28 ) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.27 ) เช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, S.D.=0.24 ) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.21 )
  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.24 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้กครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
  ( =4.53, S.D.=0.22 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( =4.59, S.D.=0.21 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้

               4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.27 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้และร่วมศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73,S.D.=0.64 ) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงหรือการปฏิบัติงานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.67, S.D.=0.60 ) ส่วนรายการการส่งเสริมให้ครูมีเวลาหรืออำนวยความสะดวกให้ครูได้พบปะเพื่อสะท้อนผลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D.=0.77 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
               4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, S.D.=0.23 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.=0.41 ) รองลงมา คือด้านการรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.56, S.D.=0.36 ) ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด
( =4.54, S.D.=0.37 ) ด้านการมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตรายและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด    ( =4.53, S.D.=0.28 )  ส่วนด้านการมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตและด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.42 ) และ ( =4.52, S.D.=0.43 )
               4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.55, S.D.=0.24 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.61, S.D.=0.31 ) รองลงมา  คือ  ด้านการมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.=0.40 )  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย และ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.40 )
     4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.56, S.D.=0.24 ) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, S.D.=0.32 ) รองลงมา คือ ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.58, S.D.=0.34 ) ด้านการมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต  มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.57, S.D.=0.40 ) ตามลำดับ ส่วนด้านการมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตรายและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.34 )
     4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56,
S.D.=0.20 ) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.=0.25 ) รองลงมา คือ   ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.61, S.D.=0.41 ) ด้านการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.=0.26 ) ตามลำดับ 
ส่วนด้านการมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตรายและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.30 )
      4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, S.D.=0.23 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, S.D.=0.24 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, S.D.=0.24 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์  
การประเมิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, S.D.=0.20 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
               4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.29 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, S.D.=0.26 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.29 )
ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
 
               4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน จำแนกได้ดังนี้
                   4.8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ปีการศึกษา 2564  (GPA) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564     มีคะแนนเฉลี่ย GPA  ร้อยละ 73.63  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.8.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนอนุบาลป่าบอน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 46.60 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                   4.8.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ
ดี-ดีเยี่ยม ร้อยละ 93.10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.8.4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.54 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 8 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          สรุปผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน        
ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

 1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ควรจัดให้มีโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่องในทุก ๆ
  ปีการศึกษา
 3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
 4. โรงเรียนควรพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  จนกลายเป็นวิถีของโรงเรียนที่มีความเด่นชัดและมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองสามารถเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นได้

 
          ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการหรือการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรนำรูปแบบการประเมินโครงการของ CIPP Model ไปปรับใช้กับการประเมินโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน เนื่องจากสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
 2. ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งจะทำให้เป็นแนวทางการนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          3. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ      โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]