วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564
ธันว์ ขำทอง asked 5 เดือน ago

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน : นายธันว์ ขำทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา : 2564
บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Outcome) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPOO Model ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ ครู จำนวน 105 คน และนักเรียน จำนวน 2,063 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เป็นแบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ฉบับที่ 2 แบบประเมินระหว่างดำเนินโครงการเป็นแบบประเมินด้านกระบวนการ (Process) ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ โดยฉบับที่ 3 เป็นแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สำหรับประเมินด้านผลผลิต (Output) และฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 ใน 4 ด้าน ปรากฏผล ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านผลผลิต (Output) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90.62
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้
4. ด้านผลลัพธ์ (Outcome) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ, IPOO Model

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]