เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model
ชื่อผู้ประเมิน นางนุชจณี ตันเจริญ
ปีที่ประเมิน 2564

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารสถานศึกษา 2)ครู 3)นักเรียน 4)ผู้ปกครองนักเรียน 5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 526 คน ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีกระบวนการดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนดำเนินการโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ด้านบริบทและด้านปัจจัย ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ด้านกระบวนการ ระยะที่ 3 การประเมินหลังดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ด้านผลผลิตและส่วนปรับขยาย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า แบบประเมินฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านกระบวนการ และแบบการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน และแบบประเมินฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านผลผลิต เครื่องมือทุกฉบับ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่าอยู่ระหว่าง .60 – 1.00 และ ความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าอยู่ระหว่าง .88 – .95 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน พบว่า ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัย (Input) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านผลผลิตและส่วนปรับขยาย พบว่า ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผล (Effectiveness พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ(Transportability) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ,โรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ,รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]