วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน    : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC)                                                                         โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน    : นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ     รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม
ปีที่รายงาน    : ปีการศึกษา 2564
บทสรุป 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564                    มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ของโครงการ ประกอบด้วย 1. ระดับคุณภาพโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชน                  แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การเรียนรู้ของครู 3. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการดำเนินโครงการ 4. คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น              4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.3 สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 4.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน จำนวน 91 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 405 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองผู้เรียน จำนวน 405 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินมีจำนวน 10 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะที่ 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู และฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู      ที่มีต่อโครงการ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .871 – .908 ลักษณะที่ 2 แบบบันทึก จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ    ผู้เรียนในระดับสถานศึกษา ฉบับที่ 2 แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 3 แบบบันทึกผล การประเมินสมรรถนะผู้เรียน และ ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (\”X\” ̅ = 4.56, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด             
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม        ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็น (\”X\” ̅ = 4.61, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยรวม ครูมีความคิดเห็น (\”X\” ̅ = 4.88, S.D. = 0.30) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น 4.1  ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยรวม ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (\”X\” ̅ = 4.75, S.D. = 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกรายประเด็นตัวชี้วัด 4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้เรียน และผู้ปกครอง จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย (\”X\” ̅ = 4.68, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.69, S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.66, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน  4.3    ระดับความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียน วิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (\”X\” ̅ = 4.61, S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 4.4  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาผู้เรียน จำแนกเป็น 4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 87.69 เมื่อพิจารณาจำแนกตามระดับชั้น พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 94.80 รองลงมาได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.41 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 79.71    4.4.2   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิเชียรชม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.76 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สงขลา เขต 1) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.63 และระดับชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.19 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิเชียรชมมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 4.4.3   ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะสำคัญ พบว่า สมรรถนะความสามารถ ในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 87.04 รองลงมาได้แก่ สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.40 ส่วนสมรรถนะความสามารถในการคิด มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 82.60   4.4.4   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 8 ประการอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า คุณลักษณะ อันพึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 99.79 รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.73 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มั่งมั่นในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ร้อยละ 99.30
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้โดยจับคู่ PLC และนำเสนอผลงาน ควรดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความยั่งยืน
2. โรงเรียนควรกำหนดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เชิงบวกกรณีที่ครูสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยตรวจสอบจากพัฒนาการครอบคลุม 1. ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และ 4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
2. ควรวิจัยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโรงเรียน และองค์กร เครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่ม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]