วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านวังขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านวังขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
                       บ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ชื่อผู้ประเมิน       นายสันติ  ปานรักษ์
ปีที่ทำ                       2565
 
บทคัดย่อ
           การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context evaluation) 2) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) 3) กระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) 4) ผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และ 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam.D.L.) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้   ได้แก่ 1) ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน  2)  นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 98 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน  4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู)  จำนวน 7 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 174 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  จำนวน 4 ฉบับ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ผลการประเมิน  พบว่า 
            การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกด้าน  เมื่อแยกเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้

  1. ด้านบริบท (Context Evaluation) มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56)
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ค่าเฉลี่ย = 4.47)
  3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) )  มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.51)
  4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58)
  5. 5. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในภาพรวมมีความ  พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.53)  

 
 
 
 
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]