วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในในศตวรรษที่ 21โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ปีการศึกษา 2564

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในในศตวรรษที่ 21โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน        :    รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในในศตวรรษที่ 21                        โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน         :    นายมุสเล็ม และสา
หน่วยงาน        :     โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ปีที่ประเมิน       :     2564
 
บทสรุป
การประเมินโครงการ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู
ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต ได้แก่ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563-2564 และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
              ประชากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 36 คน ครู จำนวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถาม 5 ฉบับและแบบบันทึก 1 ฉบับ
              เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 6 ฉบับ มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาหาความเที่ยงของแบบสอบถาม ซึ่งมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
              ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ ดังนี้     

  1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด
  3. 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกตัวชี้วัด

4.1  การเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน : ด้านกายภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านจิตวิทยา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด
4.2 การประเมินประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 –
2564 มีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้น 3.80 ในปีการศึกษา 2564 ด้วยค่าเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
4.3 ระดับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของนักเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด
 

  1. ผลการประเมินโครงการ การเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน

บ้านจาเราะซูซู ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]