รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
SATTHAMUT asked 2 ปี ago

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ชื่อผู้ประเมิน     นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา      ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ๑) เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๒) เพื่อประเมินผลด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๓) เพื่อประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๔) เพื่อประเมินผลด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และ
๕) เพื่อประเมินผลด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
บ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การดำเนินการประเมินโครงการ
แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นการประเมินประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNIModified) ตอนที่ ๒ เป็นการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประชากร
และกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน จำนวน ๑๗๒ คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๙ คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๗๒ คน และนักเรียน จำนวน ๘๔ คน ระยะเวลาการประเมินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) จำนวน ๕ ฉบับ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และ ความต้องการจำเป็น (PNIModified)
 
ผลการประเมิน พบว่า

  • ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีสภาพการปฏิบัติของผู้เรียนในปัจจุบันอยู่ในระดับ
    ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีสภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการ (PNIModified) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕๐ (PNIModified ≥ ๐.๕๐) ตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ แสดงว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับความเหมาะสม คือ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ
  • ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับความเหมาะสม คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ
  • ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับความเหมาะสม คือ ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผน และด้านการดำเนินงาน
  • ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 
ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินโครงการไปใช้
๑) ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินโครงการในบริบทด้านต่าง ๆ ที่ค้นพบ โดยควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย กระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
๒) ควรมีการศึกษาและนำเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และค้นหากิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
๓) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมและกระตือรือร้นในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการมากขึ้น
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป
๑) ควรมีการนำรูปแบบการประเมินในประเมินแบบอื่น ๆ มาใช้ควบคู่ในการประเมินโครงการร่วมด้วย เช่น การประเมินแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน และการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา หรือการประเมินแบบรอบด้าน ทำให้ได้ข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินได้อย่างรอบด้านและสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๒) ควรมีการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]