วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้การประเมินเชิงระบบของโรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้การประเมินเชิงระบบของโรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ชื่อเรื่อง       รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้การประเมินเชิงระบบของโรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้รายงาน      นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ปีที่พิมพ์       2563 บทคัดย่อ           รายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ           1) ประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน 4) ประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณจากตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan รวมจำนวน 693 คน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร 3 คน ครูผู้สอน 50 คน นักเรียน 320 คน และผู้ปกครอง 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สรุปประเด็นสำคัญ          ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นเฉลี่ย 3.98 และกลุ่มครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 3.76 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นที่ค่าเฉลี่ย 4.09 และกลุ่มครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 3.64 การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นที่ค่าเฉลี่ย 4.12 และกลุ่มครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 3.87 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นที่ค่าเฉลี่ย 4.06 และกลุ่มครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 3.81

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]