วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการ นิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการ นิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน

ชื่อรายงาน      รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
นิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน  
ชื่อผู้รายงาน     อชิรากรณ์  กุศล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
หน่วยงาน        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ปีที่ศึกษา         2564
บทคัดย่อ
รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้รับการนิเทศก่อนและหลังการใช้คู่มือการนิเทศ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model   3) เพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PUCAR Model โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 30 คน จากโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของคู่มือ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย (1) คู่มือการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model  (2) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model (3) แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (T-Test)
          ผลการศึกษาพบว่า 1)  คู่มือการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.71, S.D = 0.22)  2)  ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้รับการนิเทศก่อนและหลังการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model มีคะแนนเฉลี่ย (X = 21.20, S.D. = 1.25) และหลังการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย (  X = 26.93, S.D. = 1.29) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการให้ความรู้ พบว่า คะแนนหลังให้ความรู้ สูงกว่าก่อนให้ความรู้ อย่างมีนัยสำคัญ   ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (X = 4.36, S.D. = 0.57) 4) ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.56)
 
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]