วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

รายงานการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กัลยา วงค์วรรณ์ asked 3 เดือน ago

รายงานการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREประชากรที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณะครู ของโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 26 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สรุปผล ดังนี้ ผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 พบว่า ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับความสามารถด้านการจัดกิจกรรมตามการจัดการศึกษาทางไกล DLTV พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5 โดยหลังการนิเทศด้วยคู่มือการนิเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนการการนิเทศด้วยคู่มือการนิเทศ ภาพรวมระดับคุณภาพผลการประเมินความสามารถด้านการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน DLTV พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี (µ =4.46, σ =0.40) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านครู มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ =4.49, σ =0.56) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณารายข้อรายการที่มีความ พึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับ คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำที่มุ่งเจาะลึกถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ และเสนอแนะแนวทางการนำผลการนิเทศไปใช้วางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 4.87 และ 4.83 ตามลำดับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]