วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model

บทคัดย่อ ชื่อรายงาน         รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model ชื่อผู้รายงาน      นางภัทรวดี  จันไชยยศ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ปีที่รายงาน        2565                   รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model 2) ศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน จำนวน 23 คน จาก 15 โรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบประเมินแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model 2)  แบบนิเทศ ติดตามครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดน่าน และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศโดยใช้แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                 ผลการศึกษาพบว่า  1) มีรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอน โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model  2) ผลการนิเทศครูผู้สอน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ความพึงพอใจผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศนิเทศการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน โดยใช้ PUCAR Model มีระดับคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]