รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง           รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563
ผู้รายงาน        นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
บทคัดย่อ
              รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา
ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน (ไม่รวม ผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 86 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ แบบสอบถามชุดที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามชุดที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามชุดที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการดำเนินงาน พบว่า

  1. ผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยาปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับมาก
  2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทางโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัดไม่อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน และการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนได้ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดในการขอข้อมูลสารสนเทศนักเรียน หารูปแบบวิธีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเชิงลึก และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน สร้างความตระหนักและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการดำเนินงาน (Do) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ ขาดทักษะในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติในการดำเนินงาน การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง การให้รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ครูมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากเกิน ทำให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนน้อยลงไป และนักเรียนส่วนใหญ่มักจะปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และครูที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารและครูจะต้องศึกษาคู่มือการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจ และส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อจะได้เพิ่มทักษะในการดำเนินการ นำชั่วโมงแนะแนวหรือชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มาทำกิจกรรมเช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การวัด EQ การประเมิน SDQ และการสำรวจและให้ข้อมูลนักเรียน เพราะจะได้ช่วยให้ครูใช้เวลาในชั่วโมงนี้ไปบูรณาการกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ให้มากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้ารับการเรียนรู้จิตวิทยา เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) พบว่า ครูมีความสับสนในรายละเอียดการประเมินกิจกรรมต่างๆ ยังเข้าใจไม่ตรงกัน กระบวนการนิเทศติดตามของทีมนิเทศไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากมีภาระงานที่หลากหลาย และการติดตามประเมินผล และสรุปกิจกรรมมีความล่าช้าคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ คือ ครูและคณะดำเนินงานประชุมผ่านกระบวนการ PLC ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการนิเทศควรดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ การประชาสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย ทำให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ทราบวัตถุประสงค์ และรูปแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากนัก การประชุมอภิปรายติดตามผลขาดความต่อเนื่อง การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมและตรงประเด็น และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ข้อเสนอแนะ คือ ประชุมสรุปผลดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการ PLC นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกประเด็น เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  3. ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับมาก ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 อยู่ในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนนั้นมีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด

 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]