วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

รายงานการดาเนินโครงการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการดาเนินโครงการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง1
ครูเชียงรายดอทเน็ต ทีมงาน asked 3 เดือน ago

เรื่องที่ศึกษารายงานการดาเนินโครงการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง1

อําเภอพําน สํานนักานเขตพ้ืนที่กํารศึกษําประถมศึกษําเชียงรําย เขต 2 ปี กํารศึกษํา 2564

ช่ือผรู้ายงาน นายกิตติธร หล้าปิมปา ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสําหรับผู้บริหําร

 

รายงานการดาเนินโครงการจดั การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวงั 1 อําเภอ พําน สํานักงํานเขตพ้ืนที่กํารศึกษําประถมศึกษําเชียงรําย เขต 2 ปี กํารศึกษํา 2564 คร้ังน้ี มี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษําสภําพกํารจดั กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวงั 1 (ด้านควํามรู้ ควํามเข้ําใจในหลักกํารจัดกํารศึกษําแบบมีส่วนร่วม, ด้ํานกํารช่วยเหลือและสนับสนุนกํารจัด กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วม,ดํา้นข้นัตอนของกํารจดักํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมและดํา้นผลที่ไดจ้ํากกําร จดั กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วม) และเพื่อศึกษํากระบวนกํารมีส่วนร่วมต่อกํารจดั กํารศึกษําของโรงเรียน ริมวงั 1(เรื่องกํารกําหนดนโยบํายและกํารวํางแผน,กํารแสวงหําและระดมทรัพยํากร,กํารบริหําร จดั กําร และกํารตรวจสอบ ติดตํามและประเมินผล) ประชํากรที่ใชศ้ ึกษํา ไดแ้ ก่ ครู บุคลํากรทํางกําร ศึกษํา คณะกรรมกํารสถํานศึกษําข้นั พ้ืนฐําน ผปู้ กครองนกั เรียน และผนู้ ําชุมชน ของโรงเรียนริมวงั 1 ในปีกํารศึกษํา 2564 จํานวน 55 คนเครื่องมือที่ใช้ในกํารรํายงํานเป็นแบบสอบถํามจํานวน 2 ฉบบัดําเนินกํารวิเครําะห์ขอ้มูลโดยใชค้่ําสถิติร้อยละค่ําเฉลี่ยและค่ําเบี่ยงเบนมําตรฐํานนําเสนอใน รูปตํารํางพร้อมคําอธิบํายประกอบ โดยมีผลการดาเนินงาน ดงั น้ี

1.สภาพการดาเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1

อําเภอพําน สํานกั งํานเขตพ้ืนที่กํารศึกษําประถมศึกษําเชียงรําย เขต 2 ปี กํารศึกษํา 2564 รวมทุกดา้ น โดยเฉลี่ยอยใู่นระดบัมากที่สุดโดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือดํา้นข้นัตอนของกํารจดักํารศึกษําแบบมี ส่วนร่วม ส่วนดา้ นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ดา้ นกํารช่วยเหลือและสนับสนุนกํารจดั กํารศึกษําแบบมี ส่วนร่วม โดยมีรํายละเอียดในแต่ละดํา้ น ดงั น้ี

1.1 ด้ํานควํามรู้ควํามเข้ําใจในหลักกํารจดั กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วม โดย เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กํารจัดกํารศึกษําแบบมีส่วนร่วม จําเป็นตอ้ งไดร้ ับควํามร่วมมือจํากทุกฝ่ําย ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือกํารจดั กํารศึกษําแบบมี ส่วนร่วมมีข้นั ตอนกํารดําเนินงํานที่สะดวกต่อกํารปฏิบตั ิ

1.2 ด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการจดั การศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดย เฉลี่ยอยใู่นระดบัมากโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือชุมชน/ผปู้กครองมีส่วนร่วมในกํารดําเนินงําน กํารจดั กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนตลอดท้งั ปีกํารศึกษําส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนและชุมชนมีครุภณั ฑ์ ยํานพําหนะสําหรับกํารกํารศึกษําแบบมีส่วนร่วม

1.3ดา้นข้นัตอนของกํารจดักํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแยกเป็นรายข้นั ตอนดังน้ีก)ข้นั กํารวํางแผน(Plan)คือโรงเรียนได้ ศึกษํานโยบําย วตั ถุประสงค์ แนวทํางกํารจดั กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมของกระทรวงศึกษําธิกํารและ หน่วยงํานที่เกี่ยวขอ้ ง ข) ข้นั กํารปฏิบตั ิตํามแผน (Do) คือ ผูบ้ ริหารสร้างความตระหนักให้บุคคลที่ เกี่ยวขอ้ งทุกฝ่ายเห็นคุณค่าและความจาเป็นของการจดั การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ค. ข้นั กํารติดตําม/ ตรวจสอบ (Check) คือ โรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการจัด การศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามแผนและปฏิทินที่กาหนด และ ง. ข้นั กํารดําเนินกํารเพื่อปรับปรุงแกไ้ ข (Action) คือ โรงเรียนนาผลการติดตาม ตรวจสอบไปปรับปรุงแกไ้ ขการจดั การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในปี การศึกษาต่อ ๆ ไป ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนได้ให้ขวญั กาลังใจในการ ดาเนินงานแก่ผูป้ ฏิบตั ิงานโดยการยกย่องให้รางวลั หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม และโรงเรียนไดข้ อ คําแนะนําและควํามช่วยเหลือจํากผเู้กี่ยวขอ้ งในกํารนิเทศกํารดําเนินงํานกํารจดั กํารศึกษําแบบมีส่วน ร่วมของโรงเรียน

1.4 ด้านผลที่ไดจ้ ากการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่สุดโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไดแ้ก่กํารจดักํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมสร้ํางควํามสัมพนัธ์ระหวํา่ง บุคลํากรท้งั ในและนอกโรงเรียนเพิ่มมํากข้ึนและกํารจดั กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์ และจําเป็นตอ้ งดําเนินกํารอย่ํางต่อเนื่องส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือกํารจดั กํารศึกษําแบบมี ส่วนร่วมสร้ํางนวตั กรรมและเทคโนโลยีกํารเรียนกํารสอนใหม่เพื่อยกระดับคุณภําพกํารศึกษําให้ สูงข้ึนและกํารจดักํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมทําใหโ้รงเรียนมีเกียรติยศชื่อเสียง

2. กระบวนการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนริมวัง 1 อําเภอพําน สํานกั งํานเขตพ้ืนที่กํารศึกษําประถมศึกษําเชียงรําย เขต 2 ปี กํารศึกษํา 2564 รวมทุกดํา้ นโดยเฉลี่ยอยู่ ในระดบัมากโดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือดา้นการบริหารจดัการ(การสนบัสนุนดํา้นอําคํารสถํานที่ และสิ่งก่อสร้ําง)ส่วนดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือดา้นการบริหารจดัการ(การสนับสนุนดํา้นบุคลํากร) โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้ น ดงั น้ี

2.1 ดํา้ นกํารกําหนดนโยบํายและกํารวํางแผน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบั มาก โดย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่วํางแผนกํารสร้ํางควํามร่วมมือระหว่ํางผูป้ กครอง/ชุมชน/องค์กร ทอ้ งถิ่นกบั ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วํางแผนกํารจดั กํารเรียนกํารสอนกํารเสนอหลกั สูตร ใหก้บัโรงเรียน

2.2 ด้ํานกํารแสวงหําและระดมทรัพยํากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ ก่ จดั หํา/ระดมเงินงบประมําณเพื่อกํารพฒั นําโรงเรียน ส่วนรายการที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุดไดแ้ก่จดัหํางบประมําณสําหรับซ้ือพําหนะ(รถยนต)์ใหก้บัโรงเรียน

2.3ดํา้นกํารบริหํารจดักําร
1) กํารสนับสนุนบุคลํากรปฏิบตั ิงําน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบั มาก โดย

รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเป็นแรงงําน/ช่ํางฝีมือในกํารทํางํานพฒั นําในดํา้นต่ํางๆของโรงเรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดไดแ้ก่เป็นครูอตัรําจํา้งหรือพนกังํานอตัรําจํา้ง

2) กํารสนับสนุนด้ํานงบประมําณ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสนบั สนุนช่วยเหลือดํา้นกํารเงินแก่โรงเรียน(บริจําคเงิน)ส่วนรายการที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เป็นคณะกรรมกํารในกํารวํางแผนงบประมําณล่วงหนํา้ ร่วมกบั สถํานศึกษํา และ

ร่วมพิจํารณําอนุมตั ิงบประมําณตํามโครงกํารต่ําง ๆ ของโรงเรียน 3)กํารสนบัสนุนดํา้นวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑแ์ละยํานพําหนะโดยเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บริจําคเงินเพื่อจดั ซ้ือวสั ดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ส่วน รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดหําพําหนะสําหรับรับ-ส่งนักเรียนที่ยํากจนและมีที่พักไกลจําก โรงเรียน

4) กํารสนับสนุนดํา้ นอําคํารสถํานที่และสิ่งก่อสร้ําง โดยเฉลี่ยอยู่ใน ระดบัมากโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือช่วยรักษําควํามสะอําดควํามปลอดภยัในอําคํารสถํานที่ ของโรงเรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ร่วมเสนอโครงกํารต่อหน่วยงํานอื่นเพื่อช่วยเหลือ

กํารก่อสร้ํางในโรงเรียน

5) กํารสนบั สนุนดํา้ นกํารบริหํารจดั กํารอื่น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบั มาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร่วมกบั โรงเรียนและชุมชนในกํารป้องกนั แกไ้ ขปัญหําของชุมชน เช่น ปัญหํากํารแพร่ระบําดของเช้ือโรคสํายพนั ธุ์ใหม่ (โควิด) ปัญหําไขเ้ ลือดออก สํารเสพติด และ โรคอื่น ๆ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ร่วมเป็นคณะกรรมกํารกํารศึกษําพ้ืนฐํานของโรงเรียน

ริมวงั 1

2.4 ด้ํานกํารตรวจสอบ ติดตํามและประเมินผล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือติดตํามตรวจสอบและประเมินผลกํารพฒั นําสิ่งแวดลอ้ มแหล่ง เรียนรู้และภูมิทัศน์อื่น ๆ ของโรงเรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ได้รับกํารแต่งต้ังเป็น คณะกรรมกําร/คณะอนุกรรมกํารหรือคณะทํางํานเพื่อกํารติดตําม ตรวจสอบและประเมินผลกําร บริหํารงํานของโรงเรียน

3. ผลกํารวิเครําะห์ควํามคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อกํารดําเนินงํานกํารจัด กํารศึกษําแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1 อาเภอพาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขต2 ปีการศึกษา2564

3.1สถานศึกษาควรจัดประชุมผูป้ กครองนักเรียนและอธิบายให้ผู้ปกครอง นกัเรียนเขา้ใจถึงการบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรใน สถานศึกษากบัผปู้กครองนกัเรียน

3.2 สถานศึกษาควรจดั เวทีประชาคมเพื่อให้ผปู้ กครองนกั เรียนไดร้ ะดมความคิด ร่วมกันคน้ หาสาเหตุและปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดข้ึนในการจดั การศึกษาและเปิดโอกาสให้ ผปู้กครองนกัเรียนไดร้่วมวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการที่เกิดข้ึนจริงในการจดัการศึกษา

3.3ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐานในการ บริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาในดา้นวิชาการใหม้ากกวา่ที่เป็นอยู่

3.4ควรให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั บทบาทหน้าที่ของผูป้ กครองนักเรียน ประโยชน์ที่ผปู้กครองนกัเรียนจะไดร้ับจากการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

3.5 ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก แสวงหาและร่วมระดม ท้ังด้านการเงิน วสั ดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรให้ผูป้ กครองนักเรียนเขา้ มามีส่วนร่วมในการ จดั หาสื่อนวตั กรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาและระดมทุนทรัพยากรในการจดัทุนทางการศึกษา

3.6สถานศึกษาควรแต่งต้ังผูป้ กครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของนักเรียนและควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ เป็นกรรมการตรวจสอบการใชง้บประมาณเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารงานสถานศึกษา

3.7 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาของสถานศึกษาแก่ผูป้ กครองทุกคนเพื่อให้ผูป้ กครองสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกบัหลกัสูตร

3.8สถานศึกษาควรมีการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี และควรให้ผปู้ กครอง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบตัิของบุคลากรทางการศึกษา

3.9 โรงเรียนควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบข่าวสาร เกี่ยวกบั ผลการจดั การศึกษาของโรงเรียนไดท้ ราบอยา่ งทวั่ ถึงและหลากหลายช่องทาง

3.10 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ควรจดั สวสั ดิการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐานในรูปแบบต่างๆ เช่นค่าตอบแทนทุนการศึกษาบุตรการรักษาพยาบาลเงินประชุมเป็นตน้ เพื่อเป็นขวญั กาลงัใจใน การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]