วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

ผลการใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา เรื่อง กรดนิวคลิอิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา เรื่อง กรดนิวคลิอิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดแก้ปัญหา เรื่อง กรดนิวคลิอิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]