ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง          ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้รายงาน     นางสาวเสาวคนธ์  แย่งคุณเชาว์
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา      2563
 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์๘๐/๘๐ 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                เรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา            โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการเรียนรู้ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  จำนวน 39 คน
           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                  จำนวน 7 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง ดวงอาทิตย์ เล่มที่ 2 เรื่อง ดวงจันทร์ของโลก เล่มที่ 3                      เรื่อง ดาวเคราะห์ เล่มที่ 4 เรื่อง ดาวเคราะห์แคระ เล่มที่ 5 เรื่อง ดาวเคราะห์น้อย เล่มที่ 6               เรื่อง ดาวหาง เล่มที่ 7 เรื่อง อุกกาบาต  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน 21 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
         ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

  1. ผลการหาประสิทธิภาพ ของการใช้การใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81..34/85.05 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2. ผลดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการเรียนรู้ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.46
  3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการเรียนรู้ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน
  4. 4. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่องดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]