ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดนุพล ศรีนันชัย asked 2 สัปดาห์ ago

บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ 3. แบบวัดความพึงพอใจ 4. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ผู้วิจัยนำเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และได้ประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่นำไปใช้ มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน และมีการวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด คือ

  1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.35 / 82.13 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.35 และ ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการเรียนทุกเล่มแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกเล่ม
  2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ปีการศึกษา 2563 หลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.40
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 2.79
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]